Predstaviteľ člena Medzinárodného klubu SR:

1/ rešpektuje skutočnosť, že Medzinárodný klub SR je politicky neutrálny a že sa vnútropolitické nezhody medzi stúpencami jednotlivých politikých strán či hnutí na klubových stretnutiach neriešia,

2/ vo svojich vystúpeniach v diskusii, ako aj v rozhovoroch počas klubových akcií kultúrnosťou a nekonfrontačnosťou svojho prejavu prispieva k vytváraniu atmosféry vzájomnej názorovej tolerancie a porozumenia,

3/ využíva možnosť hlasovania členov klubu o programe činnosti MK SR v nadchádzajúcom kalendárnom roku a tým aj konania akcií klubu v maximálnom súlade so záujmami väčšiny členov a podľa svojich časových možností aj v stanovenom termíne prispeje vlastným námetom do tém predkladaných na hlasovanie,

4/ na klubových akciách nadväzuje nové kontakty a rozvíja osobné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a úcte k druhému,

5/ potvrdzuje svoju účasť na klubovom stretnutí zaslaním návratky v stanovenom termíne, v prípade zmeny túto oznámi sekretariátu klubu najneskôr deň pred konaním akcie,

6/ na klubové akcie chodí včas a počíta preto aj s časovou rezervou pre prípad zdržania v dôsledku prehustenej dopravy, hľadania miesta na parkovanie a pod.,

7/ na klubové akcie nosí so sebou dostatok svojich vizitiek, aby ich mohol poskytnúť tým ich účastníkom, s ktorými sa zoznámi,

8/ vystúpenia hostí klubu nenarušuje hlasitým hovorom s inými účastníkmi klubového stretnutia, používaním mobilného telefónu a pod.,

9/ na klubové stretnutia chodí v spoločenskom oblečení, t.j. u pánov v obleku s kravatou a rešpektuje prípadné požiadavky na druh oblečenia uvedené na klubovej pozvánke, napr. smoking pri plesoch, alebo neformálne oblečenie, t.j. u mužov bez kravaty v prípade akcie na golfovom ihrisku, v prírode a pod.,

10/ o prípadnej zmene adresy člena klubu, jeho názvu, telefónnych a faxových čísiel, mailovej adresy, IČO, DIČ a pod., ako aj o personálnych zmenách v najvyššom vedení organizácie včas informuje sekretariát klubu,

11/ zabezpečuje včasné platenie členského príspevku, resp. v prípade, že jeho /jej/ organizácia v členstve v MK SR z akýchkoľvek dôvodov nemieni pokračovať, oznámi to písomne sekretariátu klubu.

Autor klubového kódexu: Ing. Rudolf Hromádka, predseda MK SR

Kódex bol schválený na zasadnutí Rady MK SR 3. decembra 1999

Toto je len demo na testovacie účely, žiadna objednávka nebude realizovaná až do ostrého spustenia eshopu. Zrušiť

sk_SK
sk_SK