Stručne o Medzinárodnom klube SR

Medzinárodný klub SR /MK SR/ je ne­zis­ko­vé a pol­i­ticky neutrálne záujmové združenie, kto­ré vznik­lo v januári 1993. V roku 2003 bol na základe hlasovania členov pôvodný názov Medzinárodný klub doplnený na Medzinárodný klub SR a v tomto zmysle bola upravená aj jeho registrácia na Ministerstve vnútra SR. Medzinárodný klub SR je najdlhšie pôsobiacim klubom svojho druhu v Slovenskej republike.

Vzdelávanie a workshopy

Cieľom činnosti klubu je podporovať roz­voj medzinárodnej ekon­o­mick­ej a in­ej spolupráce, členstvo SR v Európskej únii, NATO a v ďaľších medzinárodných zos­ku­pen­i­ach, získavať informácie od­ najpovolanejších predstaviteľov SR o slov­enskej ekon­o­mike, šíriť poz­nat­ky o najnovších tren­doch vo svete a rozvíjať osobné kon­takty. Ťažisko činnosti klubu je vo vzdelávaní predstaviteľov členov klubu prostredníctvom vystúpení a prednášok najpovolanejších vládnych činiteľov a expertov k problematike o ktorú prejavia záujem.

Networking a spolupráca

Od svojho vzniku v roku 1993 Medzinárodný klub SR zorganizoval spolu vyše 200 klubových stretnutí. Ich témami bo­li napr. hospodárska pol­i­ti­ka vlády, zahraničný ob­chod, zahraničná pol­i­tika, medzinárodné fi­nan­cie, zahraničné investície na Slo­vens­ku, cestovný ruch, menová pol­i­ti­ka NBS, zahraničná po­moc, privatizácia, členstvo SR v EÚ a NATO, globalizácia, životný štýl manažéra, zavádzanie eura, finančná a hospodárska kríza a mnoho ďaľších. Súčasťou týchto stretnutí je v neposlednom rade aj networking medzi členmi klubu na ich vzájomných aktivitách.

Spoločenské akcie, plesy a golf

Klub okrem workshopov a networkingu pre svo­jich členov zor­gan­i­zo­val aj početné spoločenské, poznávacie či oddychové akcie, exkurzie a pod., akými boli napr. ple­sy v Trenčianskych Tepliciach, Bratislave a Piešťanoch, golfové tur­na­je v Bernolákove a Piešťanoch, plav­by loďou po Du­na­ji s prehliadkou vodného diela v Gabčíkove, exkurzie do závodov Volks­wa­gen, Komárňanské lode­nice Al­ca­tel, KIA Motors a Atómová elektráreň v J. Bohuniciach, návšteva múzeí, módne prehliadky a veľa ďaľších.

About Hestia

Need more details? Please check our full documentation for detailed information on how to use Hestia.

Naše služby

Naše služby, ktoré môžete zakúpiť prostredníctvom eshopu.

Vedenie klubu

Činnosť Medzinárodného klubu SR riadi predseda klubu a Rada MK. Rada MK sa skladá z aktívnych predstaviteľov dlhoročných členov klubu so skúsenosťami z pracovných pobytov v zahraničí, z kontaktov so svojimi zahraničnými partnermi a so znalosťou cudzích jazykov, ako aj zo špičkových odborníkov z radov vedúcich pracovníkov centrálnych úradov a inštitúcií predovšetkým z ekonomickej oblasti, ktorí svojimi návrhmi v Rade MK a aktivitou na stretnutiach klubu prispievajú k zvýšeniu jeho profesionálnej úrovne.
Ing. Dušan Rozbora

Ing. Dušan Rozbora

predseda

viacnásobný veľvyslanec
vysokoškolský pedagóg

Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

podpredseda klubu

riaditeľ Ekonomického ústavu SAV

Robert Rozbora

Robert Rozbora

Výkonný tajomník

generálny riaditeľ, ROZBORA DESIGN, s.r.o., Bratislava

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.

člen Rady klubu

riaditeľ Ústavu politických vied
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
vysokoškolský pedagóg

 Ing. Dušan Jasečko

Ing. Dušan Jasečko

člen Rady MK

generálny riaditeľ, Keraming a.s., Trenčín

 PhDr. Anna Tureničová, PhD.

PhDr. Anna Tureničová, PhD.

člen Rady MK

veľvyslankyňa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ing. Rudolf Hromádka

Ing. Rudolf Hromádka

zakladateľ MK

predseda MK v období január 1993 – november 2011,
bývalý diplomat, Piešťany

Inverness McKenzie

Inverness McKenzie

Business Owner

"We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn't have asked for more than this."

Hanson Deck

Hanson Deck

Independent Artist

"Your company is truly upstanding and is behind its product 100 percent. Hestia is worth much more than I paid. I like Hestia more each day because it makes easier."

Natalya Undergrowth

Natalya Undergrowth

Freelancer

"Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I am so pleased with this product. Dude, your stuff is great! I will refer everyone I know."

Blog

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať pomocou emailu, telefonátu, písomne alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Radi vaše otázky zodpovieme.

Korešpondenčná adresa:

Medzinárodný klub SR
Vienna Gate
Kopčianska 10, p.p.114
851 01 Bratislava Slovensko

Kontaktné osoby

Ing. Dušan Rozbora, predseda
+421 917 108 144
predseda@medzinarodnyklub.sk
Robert Rozbora, výkonný tajomník
+421 907 133 331
tajomnik@medzinarodnyklub.sk

Napíšte nám

Toto je len demo na testovacie účely, žiadna objednávka nebude realizovaná až do ostrého spustenia eshopu. Zrušiť

sk_SK
sk_SK